काजवा

रात्रीच्या गर्द अंधारात, एकटाच स्वछंद मनाने फिरणारा आणि क्षणिक आयुष्य सुखाने जगणारा....तो एकमेव"अग्गोबाई-ढग्गोबाई" या अल्बममधल्या "दूर देशी गेला बाबा" या स्वतःच्याच गाण्याला उत्तर म्हणून वडीलांच्याभूमिकेतून "दमलेल्या बापाची ही कहाणी तुला" हे गाणं संदीपनी नुकतंच लिहीलेलं आहे. "आयुष्यावर बोलू काही" च्या५०० व्या भागात संदीप-सलीलनी हे गाणं पहिल्यांदा सादर केलं:


* (सलीलचा आवाज) पद्य:
* कोमेजून निजलेली एक परी राणी
* उतरले तोंड,डोळा सुकलेले पाणी
* रोजचेच आहे सारे काही आज नाही
* माफी कशी मागू पोरी मला तोंड नाही
* झोपेतच घेतो तुला आज मी कुशीत
* निजेतच तरी पण येशील खुशीत
* सांगायाचे आहे माझ्या सानुल्या फुला
* दमलेल्या बापाची ही कहाणी तुला....
* ना ना ना ना ना.. ना ना ना ना ना....
.....................................................................
* आटपाट नगरात गर्दी होती भारी
* घामाघूम राजा तरी लोकलची वारी
* रोज सकाळीच राजा निघताना बोले
* गोष्ट सांगायाचे काल राहूनिया गेले
* जमलेच नाही काल येणे मला जरी
* आज परि येणार मी वेळेतच घरी
* स्वप्नातल्या गावामध्ये मारू बघ खेळी
* खर्‍याखुर्‍या परीसाठी गोष्टीतली परी
* मांडीन मी थकलेल्या हातांचा झुला
* दमलेल्या बापाची ही कहाणी तुला....
* ना ना ना ना ना.. ना ना ना ना ना....
....................................................................
* (संदीपचा आवाज) गद्य:
* ऑफिसात उशीरा मी असतो बसून
* भंडावले डोके गेले कामात बुडून
* तास-तास जातो खाल मानेने निघून
* एक-एक दिवा जातो हळूच विझून
* अशा वेळी काय सांगू काय-काय वाटे
* आठवासोबत पाणी डोळ्यांतून दाटे
* वाटते की उठूनिया तुझ्या पास यावे
* तुझ्यासाठी मी पुन्हा लहानगे व्हावे
* उगाचच रूसावे नि भांडावे तुझ्याशी
* चिमुकले खेळ काही मांडावे तुझ्याशी
.....................................................................
* (सलीलचा आवाज) पद्य:
* उधळत खिदळत बोलशील काही
* बघताना भान मला उरणार नाही
* हसूनिया उगाचच ओरडेल काही
* दुरूनच आपल्याला बघणारी आई
* तरीसुद्धा दोघेजण दंगा मांडू असा
* क्षणा-क्षणावर ठेवू खोडकर ठसा
* सांगायाची आहे माझ्या सानुल्या फुला
* दमलेल्या बापाची ही कहाणी तुला....
........................................
* (संदीपचा आवाज) गद्य:
* दमल्या पायाने जेव्हा येईल जांभई
* मऊ-मऊ दूध भात भरवेल आई
* गोष्ट ऐकायला मग येशील ना अशी
* सावरीच्या उशीहून मऊ माझी कुशी
.....................................................................
* (सलीलचा आवाज) पद्य:
* कुशी माझी सांगताहे ऐक बाळा काही
* सदोदित जरी का मी तुझ्या पास नाही
* जेवू खाऊ नाहू माखू घालतो ना तुला
* आईपरी वेणी फणी करतो ना तुला
* तुझ्यासाठी आईपरी बाबासुद्धा खुळा
* तोही कधी गुपचूप रडतो रे बाळा
* सांगायाची आहे माझ्या सानुल्या फुला
* दमलेल्या बापाची या कहाणी तुला....
* ना ना ना ना ना.. ना ना ना ना ना....
....................................................................

* (संदीपचा आवाज) गद्य:
* बोळक्यामध्ये लुकलुकलेला तुझा पहिला दात
* आणि पहिल्यांदाच घेतलास जेव्हा तोंडी मऊ भात
* आई म्हणण्याआधीसुद्धा म्हणली होतीस बाबा
* रांगत रांगत घेतलास जेव्हा घराचा तू ताबा
* लुटू-लुटू उभं रहात टाकलंस पाऊल पहिलं
* दूरचं पहात राहिलो फक्‍त,जवळ पहायचंच राहिलं
.....................................................................
* (सलीलचा आवाज) पद्य:
* असा गेलो आहे बाळा पुरा अडकून
* हल्ली तुला झोपेतच पहातो दुरून
* असा कसा बाबा देव लेकराला देतो
* लवकर जातो आणि उशीरानं येतो
* बालपण गेले तुझे-तुझे निसटून
* उरे काय तुझ्या-माझ्या ओंजळीमधून
* जरी येते ओठी तुझ्या माझ्यासाठी हसे
* नजरेत तुझ्या काही अनोळखी दिसे
* तुझ्या जगातून बाबा हरवेल का गं
* मोठेपणी बाबा तुला आठवेल का गं
* सासुराला जाता-जाता उंबरठ्यामध्ये
* बाबासाठी येईल का पाणी डोळ्यामध्ये
* ना ना ना ना ना.. ना ना ना ना ना....